ლიტერატურულ-შემეცნებითი; ინფორმაცია... ესსე... პუბლიცისტიკა... რომანები... მოთხრობები... ზღაპრები... პიესები... იუმორი... სატირა... პოეზია... თარგმანი... გამოცემული წიგნები და ჟურნალები... დეკლამაციური ინტერპრეტაციები… მხატვრობა... ფოტოქრონიკა... /\ Literary-cognitive; Information… Essay… Publicism… Novels… Stories… fairy tales… Plays… Humour... Satire… Poetry… Translation… The published books and magazines... Declamatory interpretations… Painting… Photography Chronicle...

четверг, 8 апреля 2010 г.

ჯანრი გოგეშვილი ’შეშლილთა" ტკბილი სულები” (რომანი) / Janri Gogeshvili ’Sweet Souls of the ’Insane.’ (A novel)

Полужирный Курсив
Цвет текста
Ссылка
Выровнять по левому краю Выровнять по центру Выровнять по правому краю Полностью выровнять
Нумерованный список Маркированный список Цитата
Проверка правописания
Добавить изображение
Добавить видео
Отменить форматирование выделенного текста
Предварительный просмотр
Настройки сообщения
Ярлыки для этого сообщения:
например, скутеры, отпуск, осень

Быстрые клавиши: одновременно нажмите клавиши Ctrl и B = Жирный, I = Курсив, P = Публикация, D = Черновик Детали
Опубликовать сообщение
Сохранить как черновик

Комментариев нет: